Godslasterlijk
Enige tijd geleden werd mij de link toegestuurd: http://youtu.be/wboHHHd3jt8 met het advies de betreffende opname maar eens te bekijken. Ik heb dat gedaan. En hoewel je er bijna van uitgaat dat je op kerkelijke terrein nergens meer van schrikt, moet ik u zeggen dat ik me na het zien van de opname met grote verbazing afvroeg: hoe is dit in Godsnaam mogelijk? Is voor priesters niets meer te dol? Kun je zomaar spelen met wat voor de katholieke Kerk waarvan je de bedienaar bent, het allerheiligste is?
Waar gaat het om? Op 5 juli jl werd in de kerk van de paters Augustijnen (tot voor een paar jaar een toevluchtsoord voor trouwe katholieken) een oecumenische viering gehouden in het kader van roze zaterdag, een Eindhovense homohappening. Deze viering werd georganiseerd door de Raad van Kerken.  De voorgangers waren een vrouwelijke dominee, een vrouwelijke “pastor” van de studentenkapel en de voorzitter van de Raad van Kerken, Frans Verhoeven, emeritus deken van Eindhoven. De kleding was merkwaardig. Allen waren in een albe-gewaad. De dominee droeg een priesterstola in regenboogkleuren. De studenten”pastor” en de oud-deken droegen een bijpassend wybertje, een versiersel dat ik de katholieke kerk vaak door pastorale werkers wordt gedragen. Wilde Frans Verhoeven in deze viering tot de lekenstaat terugkeren of zich op deze wijze excuseren voor zijn deelname?

Het was een viering waarin de veelkleurigheid van de schepping in het licht van de homoseksualiteit werd bezongen met dank naar God en waarin steeds weer werd gezegd dat je mag zijn wie je bent. Ineens stonden er ook kelken en schalen op het altaar en werd er een groot dankgebed gebeden, afwisselend door de drie voorgangers. Wel werd uitdrukkelijk het instellingsverhaal vermeden. Later bij het uitreiken van het brood en de wijn meen ik Frans Verhoeven hebben horen zeggen: “brood van de Heer”.

Het moge duidelijk zijn dat deze viering volledig indruist tegen de constante leer van de katholieke Kerk rond huwelijk en seksualiteit. Als Frans Verhoeven hieraan zijn actieve medewerking verleent, en dan nog quasi als vertegenwoordiger van de katholieke Kerk, dan is dat bedrog en misbruik van ambt. Hij brengt hiermee de katholieke Kerk schade toe.

Bovendien is het vanuit katholiek oogpunt godslasterlijk als je een soort eucharistie gaat spelen en een soort communie gaat simuleren al dan niet met wybertje. Hoe diep kun je als priester zinken!

Ik wens de bisschop veel wijsheid met zulke priesters aan wie hij jaren zijn volste vertrouwen geschonken heeft.

Zou het overigens niet tijd worden een eind te maken aan de deelname van de katholieke Kerk aan de plaatselijke Raden van Kerk? Doordat ze vaak geen enkel respect hebben voor de leer en de discipline van de katholieke Kerk, dragen ze absoluut niet bij aan de oecumene. Ze brengen bovendien vaak goedwillende priesters in verlegenheid doordat men onmogelijke dingen van ze vraagt.

feest van de H. Monica 2014

Pastoor C. Mennen
e-mail: info@mennenpr.nl
cui resistite
home

liturgie

getijdengebed
preken
voordrachten

vrijmoedig commentaar

ons geloof

documenten